Polityka prywatności i plików cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności serwisu "Strony-Parafialne.pl" jest podstawowym dokumentem regulującym przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów.  Polityka służy wykazaniu zgodności działania Administratorów z poniższymi przepisami prawa:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO
  2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
  3. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 21 lutego 2019 r. (DzU.2019.730) 
  5. Przetwarzanie Danych Osobowych może odbywać się pod warunkiem spełnienia i przestrzegania przepisów przywołanych w ust. 1 powyżej oraz zgodnie z postanowieniami Polityki. 
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że przetwarza dane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki poniższym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie. 
  1. Administratorzy  Danych - przetwarzający dane osobowe  za pośrednictwem Serwisu WWW pod adresem www.strony-parafialne.pl l  Bartosz Kanka - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosław Wyrębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działającymi jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics). 
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Serwis WWW - strona internetowa strony-parafialne.pl
  4. ISP - panel zarzadzania treścią strony dostępny pod adresem isp.strony-parafialne.pl
  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  6. Konto – oferowana przez Sprzedawcę usługa elektroniczna wymagająca podania loginu i hasła, umożliwiająca Klientowi korzystanie z Internetowego Systemu Parafialnego pod adresem www.isp.strony-parafialne.pl.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Sprzedawca - Bartosz Kanka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Bartosz Kanka z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5842686377 oraz Radosław Wyrębiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak z siedzibą w Gdańsku, NIP: 5851388403, łącznie działający jako wspólnicy Grupa Print Graphics Radosław Wyrębiak Bartosz Kanka Spółka Cywilna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Józefa Czyżewskiego 16, 80-336 Gdańsk, NIP: 9571066066 (dalej: Grupa Print Graphics).
  9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis WWW, ISP lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności wybrany pakiet i szablon.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W  SERWISIE WWW LUB ISP

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu WWW lub ISP Administratorzy zbierają: dane niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie WWW oraz ISP. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Korzystanie z Serwisu WWW lub ISP

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu WWW lub ISP (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratorów:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie WWW, udostępniania formularzy kontaktowych –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu obsługi reklamacji –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celach statystycznych i analitycznych –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na bieżącym prowadzeniu analiz aktywności na stronie oraz preferencji Użytkownikóa.w celu poprawy jakości świadczonych usług;
  5. w celu ustalenia i dochodzenia ewentuanych roszczeń lub obrony przed roszczeniami –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  6. w celach marketingowych Administratorów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 2. Aktywność Użytkownika w Serwisie WWW lub ISP, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia (zakup usługi) przez Użytkownika Serwisu WWW wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, bez podania danych konto nie będzie mogło być założone I zamówienie zrealizowane.
 2. Dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia są przetwarzane :
  1. celu realizacji złożonego zamówienia –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  w pozostałym zakresie fakultatywnie podane dane są przetwarzane w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorach podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. celach statystycznych i analitycznych –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na bieżącym prowadzeniu analiz aktywności na stronie oraz preferencji Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych usług;
  4. w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  5. w celach związanych z badaniem satysfakcji, poprzez ankietę lub zaproszenie do opinii – podstawa prawna - przetwarzanie w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

 

Komunikacja za pomocą formularza kontaktowego

 1. Serwis WWW lub ISP umożliwia  kontakt przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza może powodować przetwarzanie danych osobowych klienta, w szczególności w celu udzielenia wyjaśnień I przesłania odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu identyfikacji nadawcy, obsługi zapytania, udzielenia odpowiedzi – podstawą prawną przetwarzania – podstawa prawna przetwarzania – przetwarzanie przetwarzane w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. w celach statystycznych i analitycznych –  podstawa prawna przetwarzania – przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na bieżącym prowadzeniu analiz aktywności na stronie oraz preferencji Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych usług;
  3. w celach związanych z badaniem satysfakcji, poprzez ankietę lub zaproszenie do opinii – podstawa prawna - przetwarzanie w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 

Marketing

 1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Takie przetwarzanie w celach marketingowych może polegać na:
  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, niedostosowanych do indywidualnych preferencji – jest to reklama kontekstowa; przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przesłankę realizacji uzasadnionego interesu Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do indywidualnych preferencji – jest to reklama behawioralna. Takie Przetwarzanie obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera), Administratorzy świadczy usługę osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawa prawna przetwarzania - zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. Wysyłaniu treści marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej po uzyskaniu zgody użytkownika,. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratorów polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody
 2. Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych)
 2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień mogą przetwarzać dane osobowe w stosownie do celów i w sposobów określony przez Administratorów jako podmioty przetwarzające albo samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania jako administratorzy.
  1. Serwis WWW lub ISP korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Serwisie WWW lub ISP, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  2. Administratorzy. Korzystają również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

 

V. PRAWO KONTROLI DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 
  1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są Przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
  2. do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 
  3. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
  4. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
  5. do ograniczenia przetwarzania-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia sic ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania-do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
  6. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 
  7. do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw nieuzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. 
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

 

VI. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu WWW lub ISP (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis WWW lub ISP). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu WWW lub ISP w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie WWW lub ISP i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów/Usług dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do ISP;
  4. dostosowywania zawartości strony Serwisu WWW lub ISP do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu WWW lub ISP;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu WWW lub ISP.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu WWW (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis WWW lub ISP – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce Firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu WWW lub ISP (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie WWW lub ISP. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu WWW lub ISP. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

VII. DANE KONTAKTOWE

Inspektor ochrony danych

 1. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z administratorami: 
  1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@strony-parafialne.pl
  2. na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą,  ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 2. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl 
 4. telefonicznie: (22) 531 03 00. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis WWW lub ISP może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administratorzy namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu WWW lub ISP.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu
 3. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Polecamy

 
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.064848899841309